• 7710778822(Hospital),7710778833(College)
 • info@sdach.ac.in
 • Sector 46-B,Chandigarh-160047

DRAVYAGUNA VIGYAN – Blogs

Herbal Medicine Plants

 1. Aragvadh
 2. Ashwagandha
 3. Chitraka
 4. Ashoka
 5. Brahmi
 6. Khadira
 7. Kumari
 8. Kalmegha
 9. Shathavari
 10. Bhanga
 11. Shalaparni
 12. Dronapushpi
 13. Charngeri
 14. Vacha
 15. Sudarshana
 16. Amra
 17. Jambu
 18. Kanchanara
 19. Akarakarabha
 20. Mandukaparni
 21. Jati
 22. Aardraka
 23. Amalaki
 24. Anantamoola
 25. Apamarga
 26. Arjuna
 27. Arka
 28. Atibala
 29. Ashvattha
 30. Asthishrinkhala
 31. Bakul
 32. Bhadraila
 33. Bharangi
 34. Bibhitaka
 35. Brhati
 36. Durva
 37. Dadima
 38. Danti
 39. Dhatura
 40. Eranda
 41. Gojihwa
 42. Guduchi
 43. Haridra
 44. Japa
 45. Jhandu
 46. Kaidarya
 47. Nimba
 48. Parnayavani
 49. Pippali
 50. Nirgundi
 51. Palasha
 52. Parijata
 53. Lal Chandan
 54. Juhi
 55. Shikakai
 56. Kadamba
 57. Punarnava
 58. Satapuspa
 59. Tailaparna
 60. Sukshmaila
 61. Vansha
 62. Kukundara
 63. Naadihingu
 64. Bilva
 65. Aparajita
 66. Bhringaraaja
 67. Dhanyakam
 68. Gambhari
 69. Karpurah
 70. Swarnaksiri
 71. Sirisa
 72. Tvak
 73. Nyagrodha
 74. Vana-palaandu
 75. Uttamarani
 76. Tulsi
 77. Taruni
 78. Syonakah
 79. Sigru
 80. Sarpagandha
 81. Pudinaa
 82. Nagdamani
 83. Madayanti
 84. Karanjah
 85. Karavirah
 86. Kakamachi
 87. Chincha
 88. Aranya-Jiraka
 89. Arishtaka
 90. Lathaksiri
 91. Udumbara
 92. Tejpatra
 93. Patha
 94. Saireyaka
 95. Upodhika
 96. Sahadevi
 97. Madhupatra
 98. Bala
 99. Sakha
 100. Bandugapushpa
 101. Bhustrina
 102. Musli
 103. Karavira(Peeta)
 104. Nagaphani
 105. Parnabeeja
 106. Bakuchi
 107. Sahachara
 108. Krishna Tulsi
 109. Muchukunda
 110. Koshamra
 111. Agnimantha
 112. Madhuka
 113. Harithaki
 114. Putranjiva
 115. Polyalthia longifolia
 116. Peruka
 117. Kharjura
 118. Champaka
 119. Tutam
 120. Gandaprasarini
 121. Padmaka
 122. Gokshura
 123. Saptaparna
 124. Matulunga
 125. Varuna
 126. Panasa
 127. Rohithaka
 128. Sarshapa
 129. Vasa
 130. Lasuna
 131. Palandu
 132. Musta
 133. Jyothismati
 134. Shimshapa
 135. Sathapushpa
 136. Daruharidra
 137. Sitaphala
 138. Plaksha
 139. Kovidara
 140. Punnaaga
 141. Snuhi
 142. Kasamarda
 143. Ginkgo Biloba
 144. Loquat
 145. Nandyavarta
 146. Din Ki Raja
 147. Kalanjani
 148. ChiraBilva
 149. Vataghni
 150. Sariva
 151. Aadhitya Bhakta
 152. Tree Tobacco
 153. Raat ki Rani
 154. Buch-bucha
 155. Swiss Cheese
 156. Chrysanthemum
 157. Crown of Thorns
 158. Jasmine
 159. Van Tulsi
 160. Karpura Tulsi
 161. Kadali
 162. Dravanti
 163. Jambira
 164. Karamarda
 165. Sleshmataka
 166. Kusha
 167. Parushaka
 168. Lakshmi Taru
 169. Bhandira
 170. Tumri
 171. Piliya
 172. Morpankhi
 173. Babul
 174. Jangli Badam
 175. Kakubha
 176. Milk Thistle
 177. Katira
 178. Common Poppy
 179. Jangal Jalebi
 180. Lahasun Bel
 181. Capsella Bursa
 182. Rumex Obtusifolius
 183. Katu
 184. Jersey Lily
 185. Bada Nimbu
 186. Annona murigata
 187. Tambula
 188. Maricha
 189. Gajapippali
 190. Nilini
 191. Jaathiphala
 192. Lavanga
 193. Nagakesara
 194. Dhataki
 195. Pooga
 196. Hamsapadi
 197. Agastyah
 198. Sasasruti
 199. Chaturangi
 200. Curcuma caesia Roxb.
 201. Vishalatha
 202. Vishnukranti
 203. Bhumyamalaki
 204. Dugdhika
 205. Langali
 206. Kamala
 207. Draksha
 208. Erandakarkati
 209. Mahadronah
 210. Spearmint
 211. Sarala
 212. Rajadanah
 213. Lajjalu
 214. Strikutaja
 215. Pear
 216. Sarpagandha
 217. Raktaphala
 218. Commiphora madagascariensis Jacq
 219. Ficus Panda
 220. Paranthi
 221. Varahikanda
 222. Kundali
 223. Vana Tulasi
 224. Gunja
 225. Chakramarda
 226. Indhana
 227. Samudraphala
 228. Haritamanjari
 229. Bala(variety)
 230. Rasna
 231. Krshnasariva
 232. Krshna Datura
 233. Ajagandha
 234. Gandharaaja
 235. Kakanasa
 236. Sugandhamula
 237. Rudraksha
 238. Ashwagola
 239. Vranaropani
 240. Vipareetalajjalu
 241. Meshasrngi
 242. Rasna
 243. Karmaranga
 244. Asana
 245. Pashanabheda
 246. Vrdhadharu
 247. Mahanimba
 248. Prishniparni
 249. Sariva
 250. Sinduri
 251. Mahabala
 252. Surana
 253. Amragandhi haridra
 254. Kutaja
 255. Snuhi
 256. Agnimantha(Kshudra)
 257. Kantakari
 258. Vrnataka
 259. Chandana
 260. Bimbi
 261. Ashwakathri
 262. Karavellaka
 263. Chayamansa
 264. All Spice
 265. Kesharanjini
 266. Lakucha
 267. Ushira
 268. Ikshu
 269. Kampillaka
 270. Shami
 271. Peeta Bhrngaraja
 272. Ficus carica
 273. DEVDARU
 274. Guggulu
 275. Vanaharidra
 276. Gucchapatra
 277. Pashanabhed
 278. Kupilu
 279. Gorakshaganja
 280. Somalatha
 281. Large pennywort
 282. Pishacha Karpasa
 283. Shala
 284. Madhvilata
 285. Chinar
 286. Kokilaksha
 287. Sharapunkha
 288. Gangeruki
 289. Chincha
 290. Madhushigru
 291. Vaijayanti
 292. DEVADALI
 293. Cassia alata
 294. Safed Haldi
 295. Navgraha Vatika
 296. Amratak
 297. Shalmali
 298. Vetra
 299. Vikankata
 300. Amrataka
 301. Vetra
 302. Shalmali
 303. Vikankata
 304. Talisapatra
 305. Amlavetasa
 306. Talispatra
 307. Trivrut
 308. Tagar
 309. Shankh Pushpi
 310. Lata Karanj
 311. Lata Kasturi

   

Hindi »